Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Jeśli wyrazisz zgodę na używanie ciasteczek, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
^Back To Top

  • POSZUKIWANI SPEDYTORZY!

    Poszukujemy chętnych osób na stanowisko SPEDYTORA I ASYSTENTA SPEDYTORA do oddziałów w GDAŃSKU i okolicach TORUNIA. Napisz do nas!

  • Transport i Spedycja

    Posiadamy wieloletnie doświadczenie i dużą wiedzę z zakresu świadczenia usług spedycyjnych i transportowych na rynku krajowym i międzynarodowym .

  • Booking Promów

    Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą bookingową i skorzystania z usługi rezerwacji przepraw promowych!

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA

1. Termin płatności za usługę liczony jest od dnia wpływu faktury wraz z listem przewozowym i kompletem dokumentów do naszej firmy; przelewy za faktury realizowane są we wtorki i czwartki po terminie płatności.
2. Do każdej faktury wystawionej w PLN, jako przelicznik stosujemy kurs walut NBP z dnia poprzedzającego załadunek.
3. Do każdej faktury wystawionej w EUR, jako przelicznik stosujemy kurs walut NBP z dnia poprzedzającego rozładunek.
4. Zleceniobiorca musi skompletować dokumenty wymagane w transporcie w zakresie konwencji CMR, prawa przewozowego i zleconym mu przez PKS Torm Sp. z o.o. jeżeli takie miało miejsce. Zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań niezbędnych dla terminowego uzyskania takich dokumentów i dostarczenia do Zleceniodawcy w czasie wyznaczonym przez PKS Torm Sp. z o.o. Maksymalny czas do przesłania potwierdzonych dokumentów od zakończenia czyli od rozładunku, wynosi 14 dni kalendarzowych ale tylko w przypadku, gdy w uwagach zlecenia nie ma wyznaczonego innego terminu. W przypadku opóźnień w dostarczeniu lub przesłaniu dokumentów do Zleceniodawcy, PKS Torm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu wszelkich kosztów wynikających z nieterminowego ich dostarczenia, do 50 % należnego frachtu i przedłużenie płatności o dodatkowe 30 dni. Termin dostarczenia dokumentów zamyka data ich wpływu do siedziby PKS Torm Sp. z o.o. Brak przekazania potwierdzonego listu przewozowego po upływie 30 dni będzie skutkowało karą do wysokości utraty 100% frachtu i zwrotem kosztów uzyskania tych dokumentów przez PKS Torm Sp. z o.o.
5. Zleceniobiorca i każdy jego podwykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zlecenia do posiadania wszelkich wymaganych dokumentów. Musi jednocześnie spełniać wszelkie wymagania określone obowiązującymi przepisami,  w tym również przepisami prawa obcego, jak i przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia obowiązującymi na trasie relacji przewozu i dla każdego Państwa przez które ten transport się odbywa. Przewoźnik wykonujący zlecenie musi być ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika(OCP). Suma gwarancyjna OCP na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż wartość towaru przewożonego na podstawie realizowanego zlecenia od PKS Torm Sp. z o.o. Wartość OCP nie może być mniejsza niż 100000 Euro. Pojazd/y przewoźnika musi posiadać aktualne badania techniczne oraz niezbędne dokumenty potwierdzające sprawność pojazdu/ów do wykonywania przewozu.
6. Przestrzeń ładunkowa pojazdu przeznaczonego do realizacji zlecenia musi być czysta, sucha, szczelna, wolna od obcych zapachów oraz przystosowana do załadunku i rozładunku wózkiem widłowym.
7. Kierowca lub kierowcy realizujący transport nie mogą być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. W przypadku  naruszenia powyższych zobowiązań Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić PKS Torm Sp. z o.o. karę adekwatną do poniesionych wszelkich kar, opłat i sankcji nałożonych z tego tytułu przez organy państwowe lub Zleceniodawców PKS Torm Sp. z o.o.jak również kary z tytułu utraconych korzyści.
8. Zleceniobiorca musi zapewnić odpowiedni i z odpowiednim wyposażeniem wg zlecenia środek transportu. Pod załadunek bądź rozładunek musi podstawić się w wyznaczonym w zleceniu miejscu, terminie i czasie. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania PKS Torm Sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w poniższym wymiarze:
a1) w transporcie krajowym za opóźnienie w podstawieniu środka transportu pod załadunek lub rozładunek w kwocie 100 PLN (sto złotych) za   każdą rozpoczętą godzinę;
a2) w transporcie międzynarodowym za opóźnienie w podstawieniu środka transportu pod załadunek lub rozładunek w kwocie 50 EUR (pięćdziesiąt euro) za   każdą rozpoczętą godzinę;
b1) w transporcie krajowym za niepodstawienie środka transportu pod załadunek w wysokości do pełnej stawki umówionego frachtu netto, ale nie mniejszej niż 150 PLN (sto pięćdziesiąt złotych), przy czym za niepodstawienie uważa się również opóźnienie przekraczające 6 godzin.
b2) w transporcie międzynarodowym za niepodstawienie środka transportu pod załadunek w wysokości do pełnej stawki umówionego frachtu netto, ale nie mniejszej niż 300 EUR (trzysta euro), przy czym za niepodstawienie uważa się również opóźnienie przekraczające 6 godzin.
 W przypadku zaś, gdy z przyczyn zależnych od PKS Torm Sp. z o.o. lub jego zleceniodawcy niemożliwe będzie podjęcie przez Przewoźnika przesyłki w czasie i miejscu załadunku oznaczonym w treści zlecenia, Zleceniobiorca uprawniony będzie do kary umownej w kwocie 50 EUR (pięćdziesiąt euro) dla zleceń w transporcie międzynarodowym oraz 100zł (sto złotych) dla zleceń w transporcie krajowym.
9. Zleceniobiorca zobowiązany jest na bieżąco informować PKS Torm Sp. z o.o. o przebiegu realizacji zlecenia, o wszystkich powstałych zmianach i przeszkodach mających bezpośredni i pośredni wpływ na jego prawidłowe wykonanie. Zleceniobiorca zobowiązany jest powiadomić PKS Torm Sp. z o.o. lub wskazane do tego osoby o dostarczeniu przesyłki do odbiorcy.
10. Zleceniobiorca jest zobowiązany w imieniu swoim lub swojego podwykonawcy (za co bierze względem PKS Torm Sp. z o.o. odpowiedzialność do należytego rozmieszczenia i wymaganego przepisami zabezpieczenia towaru na środku transportu tak, aby zapewnić bezpieczny przewóz. Należy uniemożliwić przemieszczenie się ładunku w trakcie przewozu i dopilnować by nie zostały przekroczone żadne parametry wynikające z przepisów obowiązujących na trasie przewozu oraz danych technicznych pojazdu (nacisk na osie, masa całkowita zestawu). O wszelkich niezgodnościach przewoźnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować spedytora zlecającego przewóz lub inną osobę z pracowników PKS Torm Sp. z o.o., bezpośrednio z miejsca powstania niezgodności
11. Zleceniobiorca zobowiązany jest w trakcie załadunku towaru do dochowania najwyższej staranności w celu jednoznacznego ustalenia czy załadowany został cały towar uwidoczniony w treści zlecenia i towarzyszących przesyłce dokumentach (lieferschein, WZ, specyfikacja itp.), czy towar jest z nimi zgodny ilościowo, jakościowo i wagowo oraz czy wizualnie sam towar i jego opakowanie są w nienaruszonym stanie. Wszelkie uwagi muszą być wpisane na oryginale i wszystkich kopiach listu przewozowego lub umieszczone w sporządzonym i podpisanym przez załadowcę lub rozładowcę oraz kierowcę protokole uszkodzeń, braków lub innych zastrzeżeń.
12. Zleceniobiorca zobowiązany jest dopilnować by kierowca uczestniczył podczas załadunku i rozładunku. Jeżeli załadowca lub rozładowca nie dopuszcza takiej możliwości, to kierowca musi zaznaczyć to w liście przewozowym bezpośrednio po załadunku/rozładunku. Ponadto musi uzyskać od odbiorcy przesyłki pisemne potwierdzenie odbioru towaru na liście przewozowym i innych dokumentach towarzyszących w danym przewozie,  obejmujących w szczególności imię i nazwisko oraz podpis i pieczęć firmową odbiorcy.
13. W przypadku powierzenia przez Zleceniobiorcę wykonania umowy osobom trzecim ponosi on pełną odpowiedzialność względem PKS Torm Sp.z o.o. za wszelkie ich działania lub zaniechania w całym zakresie objętym zleceniem i niniejszymi Ogólnymi Warunkami.
14. Zleceniobiorca w przypadku braku zgody lub pisemnego zakazu PKS Torm Sp. z o.o. nie może podzlecić przyjętego zlecenia w całości lub w części pod rygorem kary umownej w wysokości do pełnej stawki umówionego frachtu netto, ale nie mniejszej niż równowartość 100 EUR (sto euro)
15. Strony ustalają, iż czas przestoju przy załadunku lub rozładunku ograniczony będzie do 24 godzin w przypadku przewozów krajowych i do 48 godzin w przypadku przewozów międzynarodowych (nie wliczając  dni ustawowo wolnych od pracy w kraju postoju). PKS Torm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego lub jego zleceniodawcę przestoje przy załadunku lub rozładunku o ile nie został o tym w trakcie trwania przestoju bezpośrednio poinformowany. O fakcie przestoju Przewoźnik zobowiązany jest poinformować PKS Torm Sp. z o.o. niezwłocznie pisemnie bądź ustnie. Każdy przestój musi być potwierdzony kartą przestoju podpisaną przez załadowcę / rozładowcę. Wysokość opłat za przestoje musi być uzgodniona i potwierdzona na piśmie, w przeciwnym razie PKS Torm Sp. z o.o. nie uwzględni roszczenia Przewoźnika o ich wypłatę.
16. Przeszkody niezależne od Zleceniobiorcy lub innej osoby działającej na jego zlecenie (zarządzenia władz, wypadki żywiołowe, strajki, itp. oraz inne określane mianem siły wyższej) uniemożliwiające wykonanie w całości lub części obowiązków określonych w zleceniu, zwalniają go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialności za terminowe wykonanie zlecenia. O powstaniu tych przeszkód Zleceniobiorca winien jednak bez zwłoki zawiadomić PKS Torm Sp. z o.o. pod rygorem odpowiedzialności  za powstałe kary i obciążenia.
17. Zleceniobiorca gwarantuje zapłatę minimalnego wynagrodzenia swoim pracownikom wg obowiązujących przepisów w krajach Unii Europejskiej oraz zwalnia Zleceniodawcę od odpowiedzialności za wszystkie szkody, roszczenia o odszkodowanie oraz roszczenia osób trzecich, wynikające z wykroczeń przeciwko ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, w związku z wykonywaniem prac wynikających z zawartej umowy o dzieło lub o świadczenie usług.
18. W przypadku realizacji zlecenia kabotażowego, zleceniobiorca musi posiadać aktualne ubezpieczenie kabotażowe na państwo w jakim jest wykonywane zlecenie.
19. Umowę realizacji zlecenia uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez PKS Torm Sp. z o.o. potwierdzenia przyjęcia  tegoż zlecenia przez Zleceniobiorcę do realizacji np. za pomocą faksu, poczty elektronicznej, komunikatora elektronicznego lub w innej dowolnej formie, także słownej, przy czym strony przyjmują iż brak potwierdzenia przyjęcia zlecenia w czasie 45 minut od jego otrzymania przez Zleceniobiorcę, jest równoznaczny z przyjęciem zlecenia wraz OWZ bez zastrzeżeń.
20. W razie jakichkolwiek reklamacji ze strony kontrahenta PKS Torm Sp. z o.o., płatność zostanie natychmiastowo wstrzymana do wyjaśnienia jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń.
21. W przypadku gdy PKS Torm Sp. z o.o. i Zleceniobiorcy przysługują wzajemne wierzytelności, PKS Torm Sp. z o.o. z tytułu niniejszych warunków jest uprawniony do ich potrącenia.
22. Zleceniobiorca bez zgody PKS Torm Sp. z o.o. nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających ze zlecenia. Spory powstałe w związku z realizacją zlecenia rozstrzygać będzie sąd powszechny w Gdańsku.
23. Przy realizacji zlecenia obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnych przeładunków, zmian rozmieszczenia towaru jak i załadunków innych towarów.
24. Wszelkie informacje mające wartość gospodarczą uzyskane przez Zleceniobiorcę lub jego Przewoźnika w związku z realizacją zlecenia, a zwłaszcza informacje dotyczące warunków organizacyjnych, finansowych czy też handlowych zawartych w umowie pomiędzy PKS Torm Sp. z o.o. a Zleceniobiorcą, mają charakter informacji poufnych i mogą być wykorzystane przez Zleceniobiorcę lub jego Przewoźnika oraz podmioty za które odpowiada, tylko w celu prawidłowego wykonania zlecenia udzielonego przez PKS Torm Sp. z o.o.
25. Zleceniobiorca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji w terminie 2 lat od dnia wykonania ostatniego zlecenia, pod rygorem obciążenia go karą umowną o równowartości 10000 EUR (dziesięć tysięcy euro) za każdy przypadek niedozwolonego ujawnienia informacji poufnych.
26. Zleceniobiorca lub jego podwykonawca w okresie 24 miesięcy od dnia przyjęcia danego zlecenia nie ma prawa oferować ani świadczyć bezpośrednio lub na zlecenie za pomocą osób spokrewnionych lub spowinowaconych, albo jednostek powiązanych kapitałowo lub osobowo, z nim lub osobami spokrewnionymi lub spowinowaconymi, usług przewozowych lub spedycyjnych, na rzecz podmiotów wskazanych Zleceniobiorcy lub jego podwykonawcy w danym zleceniu, lub na rzecz osób trzecich związanych w jakikolwiek sposób z wykonaniem danego zlecenia (zleceniodawców PKS Torm Sp. z o.o. nadawców lub odbiorców) pod rygorem wstrzymania wszelkich płatności oraz obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości równowartości 20000 EUR (dwadzieścia tysięcy euro).
27. Zleceniodawca będzie uprawniony obciążyć Zleceniobiorcę wszelkimi kosztami jakimi zostanie obciążony Zleceniodawca przez jego kontrahentów.
28. Sądem właściwym dla sporów między stronami jest Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku.
29. W przypadku braku odmiennego porozumienia stron, do umów, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki właściwe jest prawo polskie.
30. Ogólne warunki wykonywania zleceń PKS Torm Sp. z o.o. są również dostępne na stronie www.pkstorm.com.

Facebook